Loại Visa: Hộ chiếu
Điểm Đến: Hộ chiếu
Thời gian làm Visa:
Thời gian lưu trú:
Số lần nhập cảnh:
Phí nộp tại ĐSQ:
Giá 1 hồ sơ
200,000 đ