Loại Visa: Thăm Thân
Điểm Đến: Hàn Quốc
Thời gian làm Visa: 10 Ngày
Thời gian lưu trú: 90 ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần – 5 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: Từ 830.000 - 2.310.000
Giá 1 hồ sơ
1,990,000 đ
Loại Visa: Công tác
Điểm Đến: Hàn Quốc
Thời gian làm Visa: 15 Ngày
Thời gian lưu trú: 30 ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần – 5 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: Từ 830.000 - 2.310.000
Giá 1 hồ sơ
1,990,000 đ
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Hàn Quốc
Thời gian làm Visa: 15 Ngày
Thời gian lưu trú: 30 ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần – 5 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: Từ 830.000 - 2.310.000
Giá 1 hồ sơ
1,990,000 đ