Loại Visa: Thăm Thân
Điểm Đến: Bỉ
Thời gian làm Visa: 15-20 Ngày làm việc
Thời gian lưu trú:
Số lần nhập cảnh: 1 lần hoặc nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: ~ 80 EUR
Giá 1 hồ sơ
2,500,000 đ
Loại Visa: Công tác
Điểm Đến: Bỉ
Thời gian làm Visa: 14 - 21 Ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 6 tháng, nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: 2.706.000vnđ
Giá 1 hồ sơ
2,000,000 đ
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Bỉ
Thời gian làm Visa: 14 - 21 Ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 6 tháng, nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: 1.800.000 - 2.500.000
Giá 1 hồ sơ
2,000,000 đ