Loại Visa: Thăm Thân
Điểm Đến: Canada
Thời gian làm Visa: 2 - 8 Tuần
Thời gian lưu trú: 3 - 6 Tháng
Số lần nhập cảnh: Nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ:
Giá 1 hồ sơ
5,000,000 đ
Dịch Vụ Xin Làm Visa Du Lịch, Thăm Thân Canada
Visa Hot
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Canada
Thời gian làm Visa: 2-8 tuần
Thời gian lưu trú: 6 tháng
Số lần nhập cảnh: 1 năm – 10 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ:
Giá 1 hồ sơ
3,000,000 đ