Loại Visa: Thăm Thân
Điểm Đến: Mỹ
Thời gian làm Visa: 2 Tuần
Thời gian lưu trú: 3 - 6 Tháng
Số lần nhập cảnh: 1 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: 3.840.000
Giá 1 hồ sơ
1,700,000 đ
Loại Visa: Công tác
Điểm Đến: Mỹ
Thời gian làm Visa: 2 Tuần
Thời gian lưu trú: 6 tháng
Số lần nhập cảnh: 1 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: 3.840.000
Giá 1 hồ sơ
1,700,000 đ
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Mỹ
Thời gian làm Visa: 2 tuần
Thời gian lưu trú: Tối đa 6 Tháng
Số lần nhập cảnh: 1 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: 3.840.000
Giá 1 hồ sơ
1,700,000 đ